Ιστορική γραμματική αρχαίας ελληνικής

25,00 €
Διαθέσιμο
Τίτλος
Ιστορική γραμματική αρχαίας ελληνικής
Εκδοτικός Οίκος
Βιβλιοπρομηθευτική - Σιδηροφάγης &Σια
ISBN
ISBN 13
Μήνας Έκδοσης
Έτος Έκδοσης
1999
Σελίδες
566
 Πίσω στο: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν είναι απολύτως γνωστόν που και πότε εδημιουργήθη η Ελληνική γλώσσα. Τα αρχαιότερα εκ των σωζομένων γραπτών μνημείων της είναι τα Ομηρικά έπη (περί τον 8ο αι.). Μέχρι του Μεγάλου Αλεξάνδρου ωμιλείτο εις την Κυρίως Ελλάδα και τας αποικίας της (παραλίων Μ. Ασίας και Ευξείνου, Κάτω Ιταλίας, Σικελίας κ.ά.). Δια του μεγάλου εκείνου κατακτητού και εκπολιτιστού επεξετάθη εις ολόκληρον την Ανατολήν. Κατά μικρόν απέβη παγκόσμιος γλώσσα, απαραίτητος δια πάντα πολιτισμένον, διότι οι Έλληνες είχον επιτελέσει καταπληκτικάς προόδους εις όλους τους τομείς των τεχνών και των επιστημών, και εις τας συγγραφάς των ησχολούντο περί πάντα τα εδάφη της ανθρωπίνης γνώσεως. Ό,τι περίπου συνέβη κατά τον Μεσαίωνα με την Λατινικήν και κατά τους νεωτέρους χρόνους με την Γαλλικήν. [...] 

 

Σκληρό εξώφυλλο

Έκδοσις πέμπτη - Αθήνα 1999